ANI kartiņas labošana/skatīšana

No ''LATAK AIS''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Home < ANI kartiņas labošana < skatīšana

1 Pamatdatu labošana

 • Ja nepieciešams veikt labojumus ANI kartiņā, jāspiež poga “Labot”.

501 ANI labosana.png

 • Pēc pogas nospiešanas visi ANI kartiņas pamatdatu lauki kļūs labojami, izņemot lauku “Institūcijas identifikators”.

502 ID nelabojams.png

 • Visu ANI kartiņas lauku aprakstus skatīt nodaļā ”Jauna ANI pievienošana”.
 • Zem ANI pamatdatiem tiek attēlotas vairākas apakšsadaļas.

2 Akreditācijas statusa maiņa

 • Lai mainītu akreditācijas statusu, jāspiež poga “Mainīt akreditācijas statusu”.

625 Akr statusa maina ANI.png

 • Pēc pogas nospiešanas atvērsies logs “Akreditācijas statusa izmaiņas”.

626 Logs statusa maina.png

 • Lai veiktu izmaiņas, vispirms jāatzīmē attiecīgais statuss un tad jāievada izmaiņu pamatojums. Kad visi obligātie lauki ir aizpildīti, poga “Saglabāt” kļūst aktīva.

627 Statusa saglabasanas poga.png

 • Pēc saglabāšanas informācija tiek attēlota ANI pamatdatos.

628 Statuss pamatdatos.png


3 ANI sfēra (metodes)

 • Iespējams apskatīt ANI pievienotās metodes, kā arī pievienot jaunas, labot/dzēst esošās.

503 ANI sfera.png

 • Saraksta kolonnas tiek attēlotas atkarībā no akreditācijas veida. Piemēram, veidam “Testēšana” tiek attēlota šāda informācija:
  • Joma – vienmēr tiks attēlota informācija (obligātais lauks);
  • Objekts – vienmēr tiks attēlota informācija (obligātais lauks);
  • Normatīvais dokuments – normatīvais dokuments tiek attēlots kā saite, uz kuras uzspiežot, atvērsies attiecīgā mājas lapa, piemēram, www.likumi.lv. Tiek attēlots, ja ir ievadīts (neobligātais lauks);
  • Atrašanās vietas - tiek attēlota, ja ir ievadīta (neobligātais lauks);
  • Statuss – iespējamie statusi “Jauns” un “Iesniegts”.
 • Lai labotu pievienoto metodi, jāspiež pogu “Labot”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts jauns logs “Metodes labošana”, kurā ir iespējams veikts attiecīgos labojumus un, spiežot pogu “Saglabāt”, veikt datu saglabāšanu.

504 Sferas labosana.png

 • Lai dzēstu pievienoto metodi, jāspiež poga “Dzēst”.
 • Pēc pogas nospiešanas tiks izdots paziņojums “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?”. Ja tiek nospiesta vēlreiz poga “Dzēst”, tad pievienotā metodes tiks dzēsta no saraksta. Lai atceltu dzēšanu, jāspiež poga “Atcelt”.

505 Sferas dzesana.png

 • Lai ievadītu akreditācijas sfēras anotāciju/aktivitāti, teksts jāievada ievades laukā un jāspiež poga “Saglabāt” - tiks izdots paziņojums, ka informācija saglabāta. Nospiežot pogu “Atcelt”, ievadītā informācija tiks notīrīta.

506 Anotacija.png

 • Lai pievienotu jaunu metodi, jāspiež “Pievienot”.

507 Sferas pievien.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jauna metode”.

508 Logs jauna metode.png

 • Logā jānorāda informācija par metodi:
  • Joma – obligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes jāizvēlas joma;
  • Objekts – obligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes jāizvēlas objekts;
  • Normatīvais dokuments – neobligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes jāizvēlas kāds no sistēmā esošajiem normatīvajiem dokumentiem;
  • Atrašanās vietas – ja ANI ir ievadīta kāda atrašanās vieta, tad ieklikšķinot laukā, tiks piedāvāts izvēlēties atrašanās vietu. Manuāli ierakstīt atrašanās vietu nav atļauts.

509 Atrsanas viet izvele.png

4 ANI iesniegtie dokumenti

 • ANI iesniegto dokumentu sarakstā tiek attēloti visi nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz ANI, atkarībā no akreditācijas veida. Piemēram, testēšanas veidam ir noteikts, ka ANI jāiesniedz 22 dokumenti. Un tālāk attēlā var arī redzēt, ka ANI šobrīd nav iesniedzis izskatīšanai nevienu dokumentu, bet ir pievienojis vienu komentāru un vienu datni (statuss “Jauns”).

510 Iesniegtie dok.png

 • Sarakstā attēlotas 4 kolonnas:
  • Dokumenta veids;
  • Statuss – iespējamie statusi “Jauns” un “Iesniegts”;
  • Komentārs – ANI ievadītais komentārs;
  • Datne – ANI pievienotais dokuments.
 • ANI ir atļauts pievienot komentāru un/vai datni vienam ierakstam. Var būt arī tādas situācijas, ka pret vienu ierakstu tiek attēloti vairāki pievienotie komentāru vai datnes.
 • Lai apskatītu pievienoto datni, jāspiež uz tās nosaukuma. Atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas datne tiks lejupielādēta uz darbstacijas vai tiks piedāvāts no atvērt/saglabāt.

511 Dok skat.png

5 ANI atrašanās vietas

 • Atverot sadaļu, iespējams apskatīties ANI atrašanās vietas.

512 Atrasanas vieta skat.png

 • Sarakstā attēlotā informācija:
  • Nosaukums;
  • Atrašanās vietas kods;
  • Juridiskā adrese;
  • Faktiskā adrese;
  • Institūcijas darbinieku skaits;
  • Apraksts.
 • Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu, jāspiež “Pievienot”.

513 Atrasanas viet pievien.png

 • Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jauna atrašanās vieta”.

514 Jauna atrasanas vieta.png

 • Par atrašanās vietu aizpildāmā informācija:
  • Nosaukums – obligātais lauks. Jāievada vietas nosaukums;
  • Atrašanās vietas kods – neobligātais lauks. Iespējams norādīt atrašanās vietas kodu;
  • Juridiskā adrese/Juridiskās adreses pasta indekss – neobligātie lauki. Iespējams norādīt atrašanās vietas juridisko adresi;
  • Faktiskā adrese/Faktiskās adreses pasta indekss – neobligātie lauki. Iespējams norādīt atrašanās vietas faktisko adresi;
  • Institūcijas darbinieku skaits – neobligātais lauks. Iespējams norādīt darbinieku skaitu;
  • Apraksts – neobligātais lauks. Iespējams norādīt atrašanās vietas aprakstu;
  • Kontaktpersona – neobligātais lauks. No izkrītošās izvēlnes iespējams izvēlēties kādu no klientam piesaistītajām personām vai ievadīt jaunu, spiežot pogu “Jauns”. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts logs “Jauna persona”, kur aizpilda datus par personu tāpat kā aprakstīts nodaļā “Jauna ANI pievienošana -> Jaunas personas izveide un piesaistīšana”.

515 Jauna pers atrasanas vieta.png

6 Augstāk stāvošā organizācija

Atverot sadaļu, var redzēt datus par klientu, klienta vadītāju, paraksttiesīgajām personām, bankas rekvizītiem un kādiem papildus pievienotiem dokumentiem.

516 Organixzācijas sadala.png

 • Klienta pamatdatu blokā tiek attēloti šādi dati:
  • Klients – klienta pilnais nosaukums;
  • Juridiskais nosaukums – klienta juridiskais nosaukums;
  • Reģistrācijas numurs;
  • Organizācijas veids – piemēram, SIA vai AS;
  • Juridiskā/ faktiskā adrese;
  • E-pasts – klienta e-pasta adrese;
  • Tālrunis – klienta tālrunis;
  • Mob tālrunis – klienta mobilais tālrunis;
  • Fakss – klienta fakss;
  • Aktīvs no/līdz – tiek attēlots datums no kura/līdz kuram klients ir aktīvs, ja veidojot klientu tas tika norādīts.
 • Lai paplašinātu pārējās sadaļas, jāspiež uz bultiņām.

517 Vaditajs.png

 • Pie vadītāja tiek attēlots klienta vadītājs (vārds, uzvārds, personas kods) ar dažādiem papildus datiem kā e-pasta adrese un tālruņi.

518 vaditajs skatit.png

 • Lai labotu vadītāju, jāspiež poga “Labot”. Pēc pogas nospiešanas parādīsies jaunas pogas “Labot” (iespējams labot datus par personu) un “Jauns” (iespējams pievienot jaunu personu – vadītāju). Lai saglabātu izmaiņas, jāspiež poga “Saglabāt”.

519 vaditajs labot.png

 • Pie paraksttiesīgajām personām var būt attēlots personas vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese.

520 Paraktpers.png

 • Lai labotu pievienoto personu, jāspiež uz labošanas pogas (tiks atvērta personas labošanas logs). Ja nepieciešams izdzēst personu no paraksttiesīgo personu saraksta, jāspiež dzēšanas poga.

521 Parakstpers lab dzes.png

 • Ja nepieciešams pievienot papildus kādu citu no klientam piesaistītajām personām, tā jāizvēlas no piedāvātā saraksta un jāspiež poga “Pievienot”, kura kļūs aktīva tikai pēc personas izvēles. Lai izveidotu jaunu personu, ko piesaistīt, jāspiež poga “Jauns” (blakus pievienošanas pogai).

522 Parakstpers jauna.png

 • Pie bankas rekvizītiem tiek attēloti klienta bankas dati kā:
  • Bankas nosaukums;
  • Bankas SWIFT kods;
  • Bankas adrese;
  • Konta numurs;
  • Konta turētājs.

523 bankas rekv.png

 • Ja nepieciešams labot informāciju par bankas rekvizītiem, jāspiež poga “Labot”. Pēc pogas nospiešanas visi lauki kļūs aktīvi. Pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas, jāspiež poga “Saglabāt”, lai saglabātu veiktās izmaiņas. Ja izmaiņas nav nepieciešams tomēr veikt, jāspiež poga “Atcelt”.

524 Labot bankas rekv.png

 • Pie dokumentiem tiek attēlots dokumenta nosaukums un pievienotā datne. Lai lejupielādētu datni uz lietotāja darbstacijas, jāspiež uz pievienotās datnes nosaukumu.

525 Dok ANI.png

 • Ja nepieciešams pievienot kādu papildu dokumentu, jāspiež “Pievienot” un no darbstacijas jāizvēlas attiecīgā datne. Ja nepieciešams dzēst pievienoto dokumentu, jāspiež poga “Dzēst”.
 • Lai labotu datus par klientu, jāspiež saite “Labot”.

526 Labot klientu.png

 • Pēc saites nospiešanas klienta lauki kļūst rediģējami. Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jāspiež poga “Saglabāt”. Lai atceltu veiktās izmaiņas, jāspiež poga “Atcelt”.

527 Labojamie lauki klients.png

7 No ANI saņemtie, ANI nosūtītie dokumenti

 • Sadaļā tiek attēloti visi dokumenti, kuriem ir piesaistīts ANI.
 • Piesaiste nozīmē to, ka Dokumentu apstrādes modulī dokumenta kartiņā ir ievadīts ANI nosaukums.

528 Ani dok dvs.png

 • Sarakstā tiek attēloti šādi dati:
  • Dokumenta veids;
  • Dokumenta numurs, kas iegūts Dokumentu apstrādes modulī;
  • Datums, kad dokuments ir reģistrēts;
  • Dokumenta korespondents, ja tāds ir norādīts;
  • Dokumenta saturs.
 • Uzspiežot uz dokumenta veida saites, tiks atvērta dokumenta kartiņa Dokumentu apstrādes modulī, kur arī iespējams redzēt, ka tieši šis ANI ir piesaistīts.

529 ANI piesiste DVS.png

8 Vēsturiskās akreditācijas

 • Ja ANI nav neviena vēsturiskā akreditācija, tad šajā sadaļā nekas netiks attēlots.

530 Vesturiskas akr.png

 • Ja ANI ir vēsturiskās akreditācijas, tad tās tiek attēlotas apakšsadaļās, kur ir iespējams arī apskatīt iesniegtās metodes un dokumentus.

531 Skatit vesturiskas akr.png

9 Akreditācijas lēmumu dati

 • Atverot sadaļu tiek attēlota informācija par akreditācijas lēmumiem. Ja nav neviens lēmums, tad saraksts būs tukšs.

532 Akr lemumi.png

 • Ja akreditācijas procedūrā tiek ievadīts akreditācijas lēmuma datums, tad šeit pie datuma pienākšanas tiks attēlots jauns ieraksts.
 • Attēlotā informācija:
  • Lēmuma datums;
  • Akreditācijas periods;
  • Sfēra;
  • Datne – akreditācijas apliecības pielikums, kuru var apskatīt uzspiežot uz nosaukuma saites.

533 Akr lemumi saraksts.png